Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: anatómia, histológia a embryológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia je obsahovo vymedzený štúdiom základnej anatomickej a histologickej stavby ľudského tela, orgánov a systémov, molekulových mechanizmov podieľajúcich sa na regulácii základných procesov prebiehajúcich v bunkách, tkanivách a orgánoch ako aj ich porúch vyúsťujúcich do patologických stavov.

Odbor habilitačného a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia je obsahovo vymedzený vednými disciplínami ako sú patologická anatómia, neurovedy, cytológia, molekulová biológia, lekárska biológia a fyziológia ako aj poznatkami z niektorých príbuzných prírodovedných disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 8. 2021
PracoviskoÚstav anatómie, UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma inauguračnej prednáškyVýznam imunohistochemickej detekcie možných prognostických a prediktívnych markerov vo vybraných nádoroch človeka
Dátum prerušenia1. 9. 2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26. 3. 2024
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. 4. 2013
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania26. 5. 2014

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. RNDr. Marianna Danková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marianna Danková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. 10. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceVplyv kondicionovania na ischemicko­-⁠reperfúzne poškodenie miechy králika v experimente
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 3. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM; doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 12. 5. 2023
doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 1. 2022
PracoviskoAnatomický ústav LF UK, Bratislava
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceVariabilita v periférnom nervovom systéme
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.; doc. MUDr. Dalibor Kolesár, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 22. 8. 2022
doc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoÚstav anatómie, LF UPJŠ v Košiciah
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceMorfologická a funkčná charakteristika nitrergických štruktúr v senzitívnych gangliách a zadných povrazoch miechy
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 10. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.; doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc., mim. prof.; doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 18. 10. 2019
doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30. 1. 2017
PracoviskoÚstav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceIschemicko­-⁠reperfúzne poškodenie tenkého čreva v experimente
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.; prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.; doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 7. 6. 2017
doc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 4. 2015
doc. RNDr. Peter Weisman, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Weisman, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 1. 2015
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania20. 11. 2013
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 7. 2013
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 4. 2013
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 12. 2011
doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2010
doc. MVDr. Mária Miklošová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Mária Miklošová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Iveta Domoráková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Iveta Domoráková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. MUDr. Václav Báča, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Václav Báča, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania15. 5. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

MUDr. Zora Haviarová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Zora Haviarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 4. 2020
PracoviskoAnatomický ústav LF UK, Bratislava
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceŠtrukturálne zmeny žilovej steny u pacientov s primárnou formou chronickej vénovej choroby dolných končatín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovod 18. 4. 2019 do 17. 4. 2020
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.; doc. MVDr. Daša Čižková, DrSc.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUkončenie habilitačného konania ku dňu 13. 4. 2021 z osobných dôvodov