Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: biochémia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: chémiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: biochémia, fyzikálna chémiaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania biochémia je obsahovo vymedzený štúdiom biochemických procesov ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok na rôznych úrovniach. Opiera sa aj o znalosti z aplikovaných biologických vied a príbuzných prírodovedných disciplín, matematiky, biofyziky a informatiky, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku.

Odbor habilitačného a inauguračného konania biochémia je obsahovo vymedzený biochemickými vednými disciplínami ako sú biochémia, molekulová biológia, biochémia mikroorganizmov, biochémia fyziologických procesov, biofyzikálna chémia, biotechnológie, xenobiochémia, patobiochémia a klinická biochémia, ako aj poznatkami z niektorých ďalších biologických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.doc. RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.prof. Yaroslav Bazeľ, DrSc.prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 11. 2021
PracoviskoCentrum interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma inauguračnej prednáškyModulácia vlastností proteínov a enzýmov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 6. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie

Ukončené inauguračné konania#

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27. 9. 2019
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma inauguračnej prednáškyPotenciálne protinádorové heterocyklické zlúčeniny a ich DNA-väzbová a anti-topoizomerázová aktivita
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.; doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22. 4. 2021

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Rastislav Varhač, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2021
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma habilitačnej práceKonformačná variabilita cytochrómu c v extrémnych podmienkach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.; doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore biochémia s účinnosťou od 21. 4. 2022
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 12. 2010

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#