Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: biológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: biológiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: molekulárna cytológiaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania biológia je obsahovo vymedzený štúdiom živých organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekulová, subcelulárna, bunková, tkanivová, orgánová, úroveň orgánových sústav, jedinca, populácie, ekosystéme) z hľadiska morfológie, dedičnosti, fyziológie, správania, vývinu, fylogenézy a systematického zaradenia, ktoré sa opiera aj o znalosti z aplikovaných biologických vied a príbuzných prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku.

Odbor habilitačného a inauguračného konania biológia je obsahovo vymedzený biologickými vednými disciplínami ako sú molekulárna cytológia, molekulárna biológia, genetika, zoológia, botanika, mikrobiológia, antropológia, fyziológia rastlín, fyziológia živočíchov, etológia, parazitológia, imunológia, neurovedy ako aj poznatkami z príbuzných prírodovedných disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 10. 2018
PracoviskoÚstav lekárskej biológie Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma inauguračnej prednáškyChemoprevencia karcinómu prsníka rastlinnými prirodzenými substanciami
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.; prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 11. 6. 2019

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

RNDr. Michal Goga, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Michal Goga, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceAplikácia sekundárnych metabolitov lišajníkov v prírodných a lekárskych vedách
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. Mgr. Viktor Demko, PhD.; prof. Ing. Miloš Barták, CSc.; prof. PharmDr. Petr Babula, PhD.

Ukončené habilitačné konania#

RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 12. 2020
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceModulácia účinku fotoaktivovaného hypericínu a vybraných chemoterapeutík inhibítorom cytochróm P450 monooxygenáz
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Peter Račay, PhD.; doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.; RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 17. 6. 2021
RNDr. Juraj Ševc, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Juraj Ševc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 12. 2020
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceDevelopment of Cell Types in the Spinal Cord
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.; doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 17. 6. 2021
RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 10. 2018
PracoviskoÚstav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceBiologické aspekty regeneratívnej medicíny
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 3. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD.; MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 8. 4. 2019
RNDr. Marcel Uhrin, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 4. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania7. 11. 2016
RNDr. Bianka Bojková, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Bianka Bojková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 7. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania22. 2. 2016
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 6. 2015
doc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania25. 11. 2013
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania25. 7. 2013
doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 12. 2009
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 3. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#