Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: epidemiológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania epidemiológia je obsahovo vymedzený štúdiom výskytu a rozloženia zdravotne, sociálne a ekonomicky závažných ochorení infekčnej a neinfekčnej etiológie a stavmi súvisiacimi so zdravím populácie, príčinami a rizikovými faktormi ich výskytu v populácii a aplikáciou získaných výsledkov týchto štúdií na kontrolu zdravotníckych problémov a možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu realizovanými opatreniami.

Odbor habilitačného a inauguračného konania epidemiológia je obsahovo vymedzený lekárskymi vednými disciplínami ako sú epidemiológia infekčných chorôb, epidemiológia neinfekčných chorôb, vakcinológia, mikrobiológia, infektológia, verejné zdravotníctvo ako aj poznatkami z niektorých príbuzných lekárskych a zdravotníckych odborov.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4. 9. 2020
PracoviskoÚstav epidemiológie, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma inauguračnej prednáškyEpidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 3. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH; prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 1. 2022
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. 5. 2018
PracoviskoÚstav epidemiológie, LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma inauguračnej prednáškyPrínos novších diagnostických metód k mapovaniu epidemiologickej situácie vo výskyte zoonóz
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Henrieta Hudečková, CSc.; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 27. 3. 2019

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma habilitačnej práceEpidemiologické a klinické aspekty vybraných infekčných chorôb a možnosti ich prevencie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore epidemiológia s účinnosťou od 19. 12. 2022
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. MVDr. Monika Halánová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2008

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#