Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: farmáciaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: lekárska farmakológiaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania z lekárskej farmakológie je obsahovo vymedzený štúdiom osudu a mechanizmu pôsobenia liečiv u človeka na rôznych úrovniach ich telesných štruktúr (napr. molekulovej, bunkovej, tkanivovej, orgánovej, celotelovej) s aplikáciou na využitie v experimentálnej a klinickej farmakoterapii ochorení. Opiera sa o znalosti z lekárskej farmakológie, experimentálnej a klinickej farmakológie a kontrolovaných klinických štúdií rôzneho charakteru (multicentrické, dvojito zaslepené...) a z príbuzných lekárskych disciplín a laboratórnej medicíny, ktoré sú relevantné vo vzťahu k lekárskej farmakológii ako integrovanému celku.

Odbor habilitačného a inauguračného konania lekárskej farmakológie je obsahovo vymedzený farmakologickými a medicínskymi vednými disciplínami ako sú lekárska anatómia, klinická biochémia, fyziológia, patológia, molekulová biológia a genetika človeka, všeobecné lekárstvo, ako aj poznatkami z príbuzných medicínskych, farmaceutických a zdravotníckych disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania5. 12. 2000
prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania1. 4. 1992

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

PharmDr. Marek Šarišský, PhD.#
Meno a priezviskoPharmDr. Marek Šarišský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceIdentifikácia imunofenotypových markerov s potenciálnym diagnostickým, prognostickým a terapeutickým významom u chronickej lymfocytovej leukémie

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 10. 2020
PracoviskoÚstav farmakológie, UPJŠ LF v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceProteíny tepelného šoku ako cieľ protinádorovej terapie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.; prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 21. 5. 2021
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30. 5. 2018
PracoviskoÚstav farmakológie, UPJŠ v Košciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceVýznam P-glykoproteínu a jeho génových variantov v predikcii liečebnej odpovede na vybrané liečivá
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 3. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH; doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.; prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 5. 4. 2019
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania25. 3. 2015
doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Martina Pilátová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Ján Sedlák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Sedlák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania20. 12. 1993

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#