Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: fyzika

Priradenie k študijnému odboru/odborom: fyzikaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: astrofyzika, progresívne materiály, teoretická fyzika, teória vyučovania fyzikyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania fyzika je obsahovo vymedzený štúdiom živej a neživej hmoty od mikroskopickej a sub-mikroskopickej úrovne, cez štúdium makroskopických systémov, až po výskum planét, galaxií a Vesmíru v najširšom možnom chápaní. Predmetom štúdia je vznik a štruktúra hmoty, jej statické, dynamické a energetické prejavy a vlastnosti. Naviac, experimentálne aj teoretické metódy klasickej aj kvantovej fyziky sa rozsiahlo aplikujú pri výskume v príbuzných oblastiach ako je chémia, biológia, medicína, informatika, ale aj v oblastiach sociálnych a ekonomických vied.

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania fyzika je obsahovo vymedzený fyzikálnymi vednými disciplínami ako sú teoretická a nebeská mechanika, teória elektromagnetického poľa, štatistická fyzika, matematická fyzika, atómová a kvantová fyzika, fyzika kondenzovaných látok a fyzika materiálov, fyzika nízkych teplôt, teória fázových prechodov a kritických javov, počítačová fyzika, špeciálna a všeobecná teória relativity, kvantová teória poľa, jadrová a subjadrová fyzika, fyzika plazmy, fyzika elementárnych častíc, astronómia, astrofyzika a biofyzika.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

doc. Mgr. Daniela Jancura, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Daniela Jancura, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23. 1. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Téma inauguračnej prednáškyOxidatívna fosforylácia - elegantný mechanizmus transformácie energie v biologických systémoch
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. 5. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.; prof. RNDr. Libuša Šikurová, DrSc; prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27. 9. 2019
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Téma inauguračnej prednáškyOd spinových modelov k efektívnym a automatizovaným metódam predikcie masívnych priestorových dát
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.; prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.; prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 11. 2020

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania16. 5. 2014
doc. Dr. Jacek Olszewski, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Dr. Jacek Olszewski, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 12. 2011
doc. Dr. Tadeusz Szumiata#
Meno a priezviskodoc. Dr. Tadeusz Szumiata
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 7. 2011
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 12. 2010
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 7. 2010
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 7. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#