Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: neslovanské jazyky a literatúry

Priradenie k študijnému odboru/odborom: filológiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: britské a americké štúdiá, literárna vedaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania Neslovanské jazyky a literatúry je obsahovo vymedzený štúdiom anglického jazyka, anglofónnej literatúry i kultúry na rôznych úrovniach (od všeobecných teórií a metodológií po teórie a metódy týkajúce sa skúmania jazyka, literatúry a kultúry v jednotlivých špecifických vedných oblastiach), ktoré sa opiera aj o interdisciplinárne znalosti, najmä z oblasti psycholingvistiky, sociolingvistiky, kognitívnych vied, interkultúrnej a masmediálnej komunikácie, ako aj poznatkov príbuzných humanitných vedných odborov, hlavne filozofia, psychológia, sociológia a semiotika

Odbor habilitačného a inauguračného konania Neslovanské jazyky a literatúry je obsahovo vymedzený lingvistickými, literárnovednými a kultúrologickými vednými disciplínami ako sú všeobecná jazykoveda, fonetika a fonológia, morfológia, slovotvorba, lexikológia, syntax, štylistika, psycholingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika, kognitívna jazykoveda, typológia a jazykové univerzálie, dejiny anglického jazyka, literárna veda a kritika 20. storočia, dejiny anglofónnych literatúr, moderná a postmoderná literatúra, moderné kritické teórie a metódy výskumu v anglofónnych štúdiách, dejiny Veľkej Británie a USA, britská a americká kultúra, multikulturalizmus a literatúra, analýza diskurzu masmediálnej komunikácie a interkultúrna komunikácia ako aj poznatkami z niektorých príbuzných humanitných odborov ako filozofia, psychológia, sociológia a semiotika.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.#
Meno a priezviskoDr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. 2. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyMeniaci sa mediálny diskurz v postmileniárnej ére
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. 5. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. María José Coperías Aguilar, PhD.; prof. Vesna Lopičić, PhD.; doc. José Igor Prieto Arranz, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13. 7. 2022
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. 2. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyPreberanie slov a genéza slovotvorby / Borrowing and the genesis of word formation
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. 5. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. Brian D. Joseph; prof. Dr. Janet DeCesaris; prof. Dr. Tinatin Margalitadze
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13. 7. 2022
prof. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9. 1. 2019
PracoviskoFilozofická fakulta, Prešovská univerzita
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyKonceptualizácia – prostriedok aj cieľ v pragmatike jazyka
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. László Komlósi; prof. Dr. István Kecskes; prof. Dr. Tatiana Larina
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 10. 12. 2019
prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 11. 2017
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyŠtrukturálna bohatosť – nový pohľad na jazykovú typológiu
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. Martin Everaert; prof. Dr. Zoltán Kövecses; prof. Dr Hab. Henryk Kardela
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19. 9. 2018
Dr hab. Grzegorz A. Kleparski, PhD.#
Meno a priezviskoDr hab. Grzegorz A. Kleparski, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania24. 1. 2011

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 8. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceComparative terminology in Legal Translation (Komparatívna terminológia v právnom preklade)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. 2. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Magda Bilá, PhD.; doc. Hans Götzsche, PhD.; prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neslovanské jazyky a literatúry s účinnosťou od 16. 3. 2022
doc. Mgr. Renáta Timková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Timková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceSuprasegmentálne javy v procese osvojovania si druhého jazyka so zreteľom na slovenských hovoriacich učiacich sa angličtinu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG; prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neslovanské jazyky a literatúry s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 1. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania28. 6. 2016
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania24. 6. 2016
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania5. 5. 2015
doc. Dr. Robert Kiełtyka#
Meno a priezviskodoc. Dr. Robert Kiełtyka
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania1. 11. 2014
doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania1. 3. 2012
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania15. 5. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#