Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania Gynekológia a pôrodníctvo je obsahovo vymedzený štúdiom zameraným na problematiku z oblasti gynekológie a pôrodníctva, na priebeh fyziologických a patologických procesov, ich diagnostiku a liečbu. Opiera sa o znalosti zo základného odboru gynekológia a pôrodníctvo a príbuzných lekárskych disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku odboru Gynekológia a pôrodníctvo ako integrovanému celku.

Odbor habilitačného a inauguračného konania Gynekológia a pôrodníctvo je obsahovo vymedzený medicínskymi disciplínami: gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, gynekologická endokrinológia, urogynekológia, onkogynekológia, asistovaná reprodukcia a fetomaternálna medicína, ako aj poznatkami z príbuzných medicínskych, farmaceutických a zdravotníckych disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPHprof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPHdoc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPHprof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 7. 2020
PracoviskoGynekologicko pôrodnícka klinika LF UJŠ a UNLP Košice
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na operačné riešenie zostupu panvových orgánov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. MUDr. Ján Danko, CSc.; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 1. 2022
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 4. 2016
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasné možnosti využitia 3D ultazvuku pri vyšetrení vnútorného genitálu a extragenitálnych procesov v malej panve
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.; prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 5. 2017
prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 11. 2001
prof. MUDr. Pavol Šuška, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavol Šuška, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 2. 1998
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 2. 1998
prof. MUDr. Vendelín Čunderlík, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vendelín Čunderlík, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania27. 7. 1993

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 11. 2020
PracoviskoNemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceMorbidita súvisiaca s jazvou po cisárskom reze
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 3. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.; prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo s účinnosťou od 21. 5. 2021
doc. MUDr. Ján Varga, PhD., MHA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Varga, PhD., MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 9. 2020
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceGenéza ovariálneho karcinómu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. 3. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo s účinnosťou od 4. 5. 2021
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 12. 2011
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 7. 2011
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania15. 12. 2010
doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 8. 2005
doc. MUDr. Peter Štencl, Csc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Štencl, Csc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. MUDr. František Dovala, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Dovala, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 3. 1992

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#