Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: sociálna práca

Priradenie k študijnému odboru/odborom: sociálna prácaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: integratívna sociálna práca, integratívna sociálna prácaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna práca je obsahovo vymedzený štúdiom z teórie vedy o sociálnej práci, z oblasti sociálnej politiky na národnej a globálnej úrovni, vedeckej komunikácie a komunikácie vedy, epistemológie vedy a metodológie výskumu a nových trendov vo vede a v sociálnej práci, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vytváranie nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Habilitant/inaugurant vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu v sociálnej práci, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti sociálnej práce. Je schopný identifikovať aktuálne spoločenské problémy, vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného a aplikovaného výskumu, interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém. Dokáže koncipovať vo vedeckej diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax a publikovať ich v renomovaných vedeckých a odborných časopisoch.

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna práca je obsahovo vymedzený okrem samotnej vedy o sociálnej práci i ďalšími spoločenskými a sociálnymi vednými disciplínami ako sú sociológia, psychológia, pedagogika, ekonómia a ich príbuznými vednými disciplínami.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2021
PracoviskoKatedra sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Téma habilitačnej práceOnkologická sociálna práca na Slovensku - od teórie k praxi
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG; prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoKatedra sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Téma habilitačnej práceProces radikalizácie vybraných rizikových skupín adolescentov z perspektívy sociálnej práce
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.; doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.; doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 24. 3. 2021
doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1. 2. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Dátum skončenia konania24. 6. 2016

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#