Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: matematika

Priradenie k študijnému odboru/odborom: matematikaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: aplikovaná matematika, diskrétna matematika, teória vyučovania matematikyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania matematika je - v najvšeobecnejšom význame - obsahovo vymedzený štúdiom štruktúry, vlastností a vzájomných vzťahov abstraktných objektov (zahŕňajúcich idealizované koncepty a modely reality) pomocou formálnych a rigoróznych metód, ktoré vychádza z elementárnych znalostí o počítaní, meraní a opise tvarov a foriem. Jeho základnou charakteristikou je vysoká exaktnosť a odvodzovanie pravdivosti tvrdení na základe formálnych matematických dôkazov využívajúcich prísne logické odvodzovacie pravidlá.

Odbor habilitačného a inauguračného konania matematika je obsahovo vymedzený tak klasickými matematickými vednými disciplínami (logika a teória množín, matematická analýza, topológia, teória čísel, algebra, diskrétna matematika, geometria), ako aj matematickými disciplínami s aplikačným presahom (teória pravdepodobnosti a štatistika, teória vypočítateľnosti, numerická matematika, matematická optimalizácia a operačný výskum) resp. matematicky orientovanými interdisciplinárnymi vedami ako napr. dátová analýza, kryptológia alebo matematická ekonómia.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.doc. RNDr. Roman Soták, PhD.doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma inauguračnej prednáškyNa ceste od časovo-frekvenčnej analýzy k neaditívnym integrálom
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 2. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Martin Kalina, CSc.; prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.; prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29. 9. 2018
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma inauguračnej prednáškyŠtruktúra grafov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.; prof. Dr. rer. nat. habil. Ingo Schiermeyer; prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 27. 3. 2019

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

RNDr. Daniel Klein, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Daniel Klein, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceEstimation and testing in multivariate linear models
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 3. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. dr. hab. Roman Zmyślony; doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.; doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 21. 4. 2022
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 5. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceDynamical systems as a communication channel between pure mathematics and applied science
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.; prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.; prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 26. 10. 2021
RNDr. Martina Hančová, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Martina Hančová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 5. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceMatematické metódy v kvantitatívnom popise časových radov pomocou lineárnych regresívnych modelov
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.; doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.; prof. UAM dr. hab. Tomasz Górecki
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 26. 10. 2021
Mgr. Rafał Kalinowski, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Rafał Kalinowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania10. 11. 2015
doc. Mgr. Jan Hauke, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Jan Hauke, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 7. 2014
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania20. 11. 2013
doc. Dr. Andrzej Wloch#
Meno a priezviskodoc. Dr. Andrzej Wloch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania24. 6. 2013
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
doc. Dr. Iwona Włoch#
Meno a priezviskodoc. Dr. Iwona Włoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 7. 2011
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 3. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#