Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: normálna a patologická fyziológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia je obsahovo vymedzený štúdiom fyziologických a patofyziologických procesov (dejov, funkcií, mechanizmov a ich regulácií) človeka na jednotlivých úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, tkanivo, orgán, orgánový systém, organizmus) od počatia až po smrť, v závislosti nielen od štruktúry a funkčného usporiadania človeka, ale tiež v interakcii s prostredím, ktoré ho obklopuje. Odbor zároveň vysvetľuje patogenézu ochorení a javov v organizme ako celku, v jednotlivých systémoch, orgánoch a tkanivách, ale i v bunkách a subcelulárnych štruktúrach na úrovni molekúl s následnou formuláciou hypotéz a teórií mechanizmu vzniku a vývoja patologických stavov, čo otvára priestor pre cielenú intervenciu. Odbor habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia sa opiera o znalosti z anatómie, histológie, patologickej anatómie, chémie, lekárskej biochémie a fyziky, ktoré sú relevantné vo vzťahu k normálnej a patologickej fyziológii ako integrovanému celku.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD., mim. prof.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17. 6. 2021
PracoviskoÚstav lekárskej fyziológie UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na vzťah medzi obštrukčným spánkovým apnoe a diabetes mellitus
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 3. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Renata Péčová, PhD.; prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.; prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12. 4. 2023

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania1. 11. 2014
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania20. 12. 2013

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#