Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: politológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: politické vedyOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: politológia, verejná správaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania politológia je obsahovo vymedzený štúdiom moci, politiky, politického systému, politických inštitúcií, politického správania, politických teórií, dejín politického myslenia, politických ideológií, komparatívnej politológie, medzinárodných vzťahov, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitiky, európskej integrácie a verejnej politiky a verejnej správy. Zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Opiera sa aj o znalosti sociálnych, ekonomických, historických a právnych vied, ktoré sú relevantné k skúmaniu rôznych aspektov politických vied.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 7. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania16. 5. 2016

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 5. 2021
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma inauguračnej prednáškyMedzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Oskár Krejčí, DrSc.; prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.; prof. PhDr. Štefan Volner, CSc.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaNeschválenie návrhu VR UPJŠ dňa 19. 11. 2021

Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 7. 2021
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceTeória a prax volieb a volebnej problematiky v podmienkach Slovenskej republiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 12. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.; doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.; doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 21. 12. 2021
doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceSekundárny analfabetizmus ako aspekt demokratického deficitu EÚ
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.; prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.; prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 24. 3. 2021
doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 12. 2019
PracoviskoVysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o. p. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceVýzvy napĺňania rozvojového potenciálu tichomorských demokracií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 5. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.; prof. h. c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 7. 8. 2020
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 4. 2019
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceKoncepcie riešenia postavenia národnostných menšín na Slovensku v reformovanom procese v 60-tych rokoch
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 8. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ján Liďák, CSc.; doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.; doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 18. 11. 2019
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania21. 12. 2016
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 3. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania13. 3. 2015
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania25. 6. 2014
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania20. 6. 2014

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

PhDr. Marián Děd, PhD. MBA.#
Meno a priezviskoPhDr. Marián Děd, PhD. MBA.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2019
PracoviskoVysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceÚloha náboženstiev v svetovej politike
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.; prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.; doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNeudelenie titulu docent 30. 6. 2020