Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: slovenské dejiny

Priradenie k študijnému odboru/odborom: historické vedyOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: slovenské dejinyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania slovenské dejiny je obsahovo vymedzený štúdiom dejín územia Slovenska a jeho obyvateľov v rôznych historických obdobiach, od najstarších období ľudských dejín až do súčasnosti. Opiera sa o znalosti odbornej terminológie a metodológie historických vied, využívanie vedeckých metód získania, spracovania a interpretácie poznatkov, záverov a zovšeobecnení v oblasti historických vied a príbuzných disciplín. Súčasťou sú poznatky o vývine, spoločnosti, politiky, hospodárstva, kultúry, náboženstva, umenia v časových aj priestorových súvislostiach, s akcentom na európske a globálne trendy historického vývoja.

Odbor habilitačného a inauguračného konania slovenské dejiny je obsahovo vymedzený štúdiom dejín územia Slovenska a jeho obyvateľov v rôznych historických obdobiach. Kooperuje s disciplínami, ktoré sú obsahom historických vied, ako napríklad všeobecné dejiny, archívnictvo, pomocné vedy historické, religionistika, muzeológia, archeológia, etnológia a didaktika dejepisu.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.doc. ThDr. Peter Borza, PhD.doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., M.A.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.doc. ThDr. Peter Borza, PhD.doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., M.A.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 9. 2017
PracoviskoKatedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Téma inauguračnej prednáškyHistorické poznanie, historické vedomie a inštrumentalizácia dejín. Spory o výklad dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konaniePhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.; prof. Dr. Miloš Řezník; prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 19. 9. 2018

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.#
Meno a priezviskoPhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie2. 10. 2018
PracoviskoKatedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceObrazy národných hrdinov v učebniciach dejepisu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 6. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc.; PhDr. Dušan Kováč, DrSc.; doc. PhDr. László Szarka, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovenské dejiny s účinnosťou od 16. 12. 2019
doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Milan Olejník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Dátum skončenia konania15. 2. 2015

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#