Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: teória vyučovania matematiky

Priradenie k študijnému odboru/odborom: matematikaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: aplikovaná matematika, diskrétna matematika, teória vyučovania matematikyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória vyučovania matematiky je obsahovo vymedzený štúdiom didaktických a pedagogických javov prebiehajúcich v prirodzených podmienkach matematického vzdelávania. Metodológia výskumu sa opiera o znalosti z pedagogického výskumu, organizácie vyučovacieho experimentu a spôsobov jeho vyhodnocovania, ako aj o poznatky z matematiky a štatistických metód na analýzu údajov a testovanie hypotéz.

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória vyučovania matematiky je obsahovo vymedzený didaktickými, pedagogickými, a matematickými vednými disciplínami ako aj základnými poznatkami zo psychológie učenia.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 1. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Téma habilitačnej práceRozvíjanie didaktického poznania učiteľa matematiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 7. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.; prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória vyučovania matematiky s účinnosťou od 17. 6. 2021
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.#
Meno a priezviskoPaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 1. 2021
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Téma habilitačnej prácePočítačom podporované modelovanie v príprave budúcich učiteľov matematiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.; doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória vyučovania matematiky s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. Mgr. Anna K. Żeromska, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Anna K. Żeromska, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Dátum skončenia konania15. 7. 2014
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Dátum skončenia konania1. 12. 2012

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#