Habilitačné a inauguračné konania

logo Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: informatika

Priradenie k študijnému odboru/odborom: informatikaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: informatikaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania informatika je obsahovo vymedzený informatickými vednými disciplínami, ako sú teoretická informatika, výpočtové modely, logika, spracovanie dát a znalostí, počítačová bezpečnosť, počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a neuroinformatika a kognitívna veda, ako aj ich aplikácie v ďalších oblastiach matematiky, prírodných a technických vied.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. 3. 2019
PracoviskoÚstav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma inauguračnej prednáškyNiekoľko poznámok o nelineárnych štruktúrach
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.; prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.; prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 14. 7. 2020
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania20. 1. 2003

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 1. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceFuzzy Formal Concept Analysis and its Position in Data Science
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 4. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.; prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 12. 5. 2023
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 4. 2022
PracoviskoÚstav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceCyber situational awareness in the network security
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.; prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.; doc. Ligeti Péter, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 15. 11. 2022
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 9. 2020
PracoviskoÚstav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceProces zovšeobecňovania Formálnej konceptovej analýzy z pohľadu Teórie kategórií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Jesús Medina-Moreno, PhD.; doc. Ing. Peter Butka, PhD.; doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 25. 2. 2021
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania10. 3. 2015
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania15. 11. 2006

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#