Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická biochémia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania klinická biochémia je obsahovo vymedzený štúdiom biochemických procesov človeka na rôznych úrovniach ich organizácie (napr. molekula, bunka, jedinec) s aplikáciou na využitie v laboratórnej klinicko-biochemickej diagnostike ochorení. Opiera sa o znalosti z lekárskej biochémie, orgánovej biochémie a laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, príbuzných lekárskych disciplín a laboratórnej medicíny, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku klinickej biochémii ako integrovanému celku.

Odbor habilitačného a inauguračného konania klinická biochémia je obsahovo vymedzený biochemickými a medicínskymi vednými disciplínami ako sú lekárska biochémia, lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, molekulová biológia a genetika človeka, všeobecné lekárstvo, klinická biochémia, laboratórna medicína ako aj poznatkami z príbuzných medicínskych, farmaceutických a zdravotníckych disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

Mgr. Peter Urban, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Peter Urban, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 3. 2017
PracoviskoÚstav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej práceVyužitie modulácie apoptických mechanizmov pri klinicko-biochemickej diagnostike vybraných ochorení
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. 10. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.; doc. RNDr. Mária Kožúrková, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická biochémia s účinnosťou od 24. 10. 2017
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania1. 4. 2014
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania15. 12. 2010
doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Katarína Dubayová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania15. 12. 2010

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#