Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: neurológia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia je obsahovo vymedzený teoretickými a vedeckými poznatkami chorôb centrálneho a periférneho nervového systému, systémových ochorení svalov, vertebrogénnych ochorení podmienených alebo sprevádzaných poruchou nervového systému, ich epidemiológie, patofyziológie, klinického obrazu, diagnostiky a liečby.

Odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických a klinických medicínskych odborov, poznatkov z príbuzných medicínskych a prírodovedných disciplín, ako aj z translačnej medicíny.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univerzitný profesor

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 3. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma inauguračnej prednáškyZmena diagnostickej paradigmy pri zriedkavých hyperkinetických ochoreniach
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30. 5. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Peter Turčáni, CSc.; prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA; prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 8. 2021
PracoviskoNeurologická klinika UNLP a UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma inauguračnej prednáškyRoztrúsená skleróza – prediktívne faktory a biomarkery aktivity ochorenia
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 3. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.; doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.; prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12. 4. 2023

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceSclerosis multiplex – Závažnosť a funkčné zneschopnenie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 11. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.; prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 16. 2. 2023
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 2. 2020
PracoviskoNeurologická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceNarkolepsia s nedostatkom hypokretínu: multifaktoriálne ochorenie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; doc. MUDr. Pavol Šiarnik, PhD.; doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 10. 2017
PracoviskoNeurologická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceKlinické aspekty vybraných nemotorických prejavov Parkinsonovej choroby
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 3. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.; prof. MUDr. Ján Roth, PhD.; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 18. 4. 2018

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#