Habilitačné a inauguračné konania

logo Právnická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: teória a dejiny štátu a práva

Priradenie k študijnému odboru/odborom: právoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: medzinárodné právo, obchodné a finančné právo, teória a dejiny štátu a práva, trestné právoRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva je obsahovo vymedzený štúdiom relatívne jednotných kategórií a organizačných foriem moderného štátu (právny štát a jeho inštitúcie právnej ochrany), vrátane jeho medzinárodnoprávneho, ústavnoprávneho a komparatívneho rozmeru, systematickým pozorovaním a skúmaním práva vo všetkých jeho javových formách vrátane dogmatiky práva (vo všetkých formách rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci). Neoddeliteľnou súčasťou je aj vedecké zameranie na poznanie a historicko-právnu exegézu bazálnych právnych inštitútov úzko spojených s kontinentálnym systémom práva.

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva je obsahovo vymedzený ako štrukturálna (analytická) a metodologická teoretická právna disciplína, ktorá je predradená právnej filozofii. Smeruje aj ku skúmaniu axiologického obsahu práva, hlavne spravodlivosti, jeho sociologických aspektov, k formulovaniu teórie právneho jazyka, právnej rétoriky, právnej logiky, teórie právnej argumentácie, právnej kybernetiky a informatiky, ale aj feministickej teórie práva a tiež ku skúmaniu alternatívy spojenia nepozitivistickej náuky o práve so všeobecnou teóriou práva, rovnako tak aj náležitej analýze a historicko-právnej komparácii rímsko-právnych inštitútov súkromného a verejného práva v rámci štúdia rímskeho práva, dejín súkromného práva v Uhorsku až po súčasnú platnú úpravu súkromného práva.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. 2. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškySúdny dvor Európskej únie ako tvorca práva?
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 6. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.; prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 12. 2020
PracoviskoÚstav teórie práva Gustava Radbrucha, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyObmedzenie základných práv a slobôd a mimoriadne (výnimočné) stavy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.; prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 1. 2022

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2020
PracoviskoÚstav teórie práva Gustava Radbrucha, PrávF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceNezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom systéme
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 14. 7. 2021
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 5. 2020
PracoviskoKatedra dejín štátu a práva, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceZáklady trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. 9. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 2. 11. 2020
doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 2. 2018
PracoviskoPaneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceKampaň proti slovenskému buržoáznímu nacionalizmu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 10. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.; doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 29. 11. 2018
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 1. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania18. 7. 2016
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1. 7. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania16. 5. 2016
doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 12. 2014
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania15. 11. 2014
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania17. 3. 2014
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania20. 5. 2013
doc. Dr. Viktoriya Serzhanova#
Meno a priezviskodoc. Dr. Viktoriya Serzhanova
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 5. 2013
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 11. 2006

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#