Habilitačné a inauguračné konania

logo Právnická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: obchodné a finančné právo

Priradenie k študijnému odboru/odborom: právoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: medzinárodné právo, obchodné a finančné právo, teória a dejiny štátu a práva, trestné právoRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania obchodné a finančné právo je obsahovo vymedzený právnymi odvetviami obchodného práva, hospodárskeho práva, finančného práva a daňového práva, ktorých štúdium patrí medzi nosné témy jadra znalostí vzdelávania v študijnom odbore právo.

Odbor habilitačného a inauguračného konania obchodné a finančné právo je obsahovo vymedzený všeobecnými a teoretickými otázkami týchto právnych odvetví, ich pododvetviami ako aj základnými právnymi inštitútmi tvoriacimi ich regulačný rámec vo vnútroštátnom ako aj európskom rozmere. Vo vzťahu k obchodnému právu ide najmä o subjekty obchodného práva, hospodársku súťaž, konkurz a reštrukturalizáciu, obchodné záväzky a právo cenných papierov. Vo vzťahu k hospodárskemu právu ide najmä o otázky foriem a metód ingerencie štátu a iných subjektov verejného práva do hospodárskej sféry a do podnikateľských aktivít súkromnoprávnych subjektov. Vo vzťahu k finančnému právu ide najmä o oblasť kontroly, dohľadu a auditu v oblasti verejných financií, rozpočtov štátu a územnej samosprávy, colníctva, meny, devízového práva a práva finančného trhu. Vo vzťahu k daňovému právu ide najmä o otázky späté so sústavou štátnych a iných verejných príjmov, reguláciou priamych daní, nepriamych daní a správy daní.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.prof. JUDr. Ján Husár, CSc.prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 1. 2022
PracoviskoKatedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyVirtuálne meny: Právna podstata, regulačný rámec a zdaňovanie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26. 4. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 12. 2012
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania19. 11. 2014
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania20. 1. 2003
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania21. 3. 2002

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 8. 2021
PracoviskoKatedra obchodného práva a hospodárskeho práva, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceOdporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 4. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.; doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 19. 5. 2022
doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 2. 2021
PracoviskoKatedra obchodného práva a hospodárskeho práva, PrávF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej prácePrávo elektronického obchodu. Širšie súvislosti.
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.; doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Ján Matějka, Ph.D.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 14. 7. 2021
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 10. 2017
PracoviskoKatedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceZabezpečovacie inštitúty pri správe daní
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 2. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Hana Marková, CSc.; doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 20. 3. 2018
doc. Dr. Łukasz Kozera, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Dr. Łukasz Kozera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania21. 12. 2016
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 4. 2016
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania24. 11. 2016
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
doc. JUDr. Karin Prievozníková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Karin Prievozníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 11. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania23. 3. 2016
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania20. 6. 2014
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 5. 2013
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania15. 4. 2011
doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. Dr. Katarzyna Popik-Chorąży#
Meno a priezviskodoc. Dr. Katarzyna Popik-Chorąży
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania25. 6. 2010
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 2. 2010
doc. JUDr. Ján Klučka, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania15. 3. 2005
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 7. 2002

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#