Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: literárna veda

Priradenie k študijnému odboru/odborom: filológiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: britské a americké štúdiá, literárna vedaRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania literárna veda zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie viažuce sa na

a) osvojenie si poznatkov zo súčastí literárnej vedy: dejín literatúry, teórie literatúry, literárnej kritiky a literárnovednej metodológie,

b) kultivovanie interpretačných zručností pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér,

c) analýzu, výklad a edície textov literárnych a kultúrnohistorických diel a pamiatok,

d) prekladateľstvo umeleckej literatúry,

e) didaktiku literatúry.

Odbor habilitačného a inauguračného konania literárna veda je obsahovo vymedzený vednými disciplínami, ako teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, slovenský jazyk a literatúra, slovanské jazyky a literatúry, neslovanské jazyky a literatúry, orientálne jazyky a kultúry, klasické jazyky, cudzie jazyky a kultúry, prekladateľstvo a tlmočníctvo, ako aj poznatkami z ďalších filologických odborov a príbuzných filologických disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.doc. Marián Milčák, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.doc. Marián Milčák, PhD.prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29. 3. 2021
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyFenomén adaptácie literárneho prototextu do filmovej štruktúry.
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 10. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Stanislav Párnický, ArtD.; prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 23. 3. 2023
prof. PhDr. František Šimon, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. František Šimon, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7. 12. 2020
PracoviskoKatedra klasickej filológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyLatinská literatúra a medicína
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.; Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 1. 2022
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 5. 2017
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyPoetologické a kultúrne aspekty umeleckého prekladu
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 19. 9. 2018
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. 2. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 11. 2015
prof. PhDr. Peter Káša, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Peter Káša, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. 2. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 11. 2015
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania10. 7. 2012

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 12. 2020
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceSemiotické aspekty umeleckých naratívov pre deti a mládež
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.; doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 10. 5. 2021
doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2020
PracoviskoKatedra germanistiky, FF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceMaria Therese von Artner. Weibliche Autorschaft und kulturelle Identität um 1800 in Oberungarn.
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Dr. Ralf Bogner; prof. Dr. Moritz Csáky; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 10. 5. 2021
doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 11. 2019
PracoviskoKatolícka univerzia v Ružomberku – Filozofická fakulta
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceLitanicko-repetitívna forma v slovenskej poézii od druhej polovice 20. storočia
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 6. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ján Zambor, CSc.; prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.; doc. Marián Milčák, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 7. 8. 2020
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 11. 2017
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceDuchovnosť v (re)interpretácii lyrického triptychu Maše Haľamovej
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 2. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuMgr. Dana Hučková, CSc.; prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.; doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 1. 3. 2018
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 8. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 6. 2016
doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 11. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania10. 3. 2015
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania30. 4. 2014
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania15. 2. 2013
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania15. 2. 2013
doc. PhDr. Daniel Bína, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Daniel Bína, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania21. 9. 2011

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#