Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: dejiny filozofie

Priradenie k študijnému odboru/odborom: filozofiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: dejiny filozofieRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie je obsahovo vymedzený štúdiom dejín filozofie v rôznych historických obdobiach, od antickej gréckej filozofie po súčasnú filozofiu. Opiera sa o znalosti odbornej terminológie a metodológie historicko-filozofického výskumu, o aplikácie postupov rekonštrukcie filozofických koncepcií a využívanie vedeckých metód spracovania a interpretácie poznatkov, záverov a zovšeobecnení v oblasti dejín filozofie. Súčasťou sú poznatky historických a súčasných podôb filozofických subdisciplín, predovšetkým metafyziky, epistemológie, filozofie vedy, filozofickej atropológie, etiky, filozofie mysle, filozofie dejín a i.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.Dr.h.c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.Dr.h.c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.prof. h. c. prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 5. 2021
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma inauguračnej prednáškyNietzsche: vôľa k moci
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. František Novosád, CSc.; prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.; Dr. hab. prof. UŚ Dariusz Bęben
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaNeschválenie návrhu VR UPJŠ dňa 19. 11. 2021

Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Adriana Jesenková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 9. 2020
PracoviskoKatedra filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceEtika starostlivosti v kontexte súčasnej morálnej filozofie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14. 10. 2020 – 17. 5. 2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Zdenka Kalnická, CSc.; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 29. 11. 2021
PhDr. Kristína Bosáková, PhD.#
Meno a priezviskoPhDr. Kristína Bosáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2020
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceGadamer a nemecká filozofia
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.; doc. Erika Lalíková, PhD.; doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 19. 8. 2020
Mgr. Róbert Stojka, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Róbert Stojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2018
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceHeidegger a Patočka - strety a rozchody
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 5. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.; doc. PhDr. Erika Lalíková, CSc.; doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 15. 6. 2018
PhDr. Štefan Jusko, PhD.#
Meno a priezviskoPhDr. Štefan Jusko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 5. 2017
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceSokrates a Platon v Nietzscheho a Patočkovej filozofii
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 11. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. PhDr. Teodor Münz, CSc.; prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.; doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 20. 12. 2017
PhDr. Branislav Malík, CSc.#
Meno a priezviskoPhDr. Branislav Malík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie2. 3. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. PhDr. Milovan Ješič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Milovan Ješič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania10. 8. 2012
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania10. 2. 2012
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Peter Nezník, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#