Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: vnútorné choroby

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby je obsahovo vymedzený štúdiom epidemiológie, patofyziológie, kliniky a manažmentu vnútorných chorôb vrátane pododborov vnútorného lekárstva: kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, pneumológie a ftizeológie, endokrinológie, diabetológie, nefrológie, reumatológie, hematológie, imunológie, infektológie, imunológie pracovného lekárstva, onkológie, geriatrie, intenzívnej medicíny a telovýchovného lekárstva.

Odbor habilitačného a inaguračného konania vnútorné choroby zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických a klinických medicínskych odborov, ako aj z translačnej medicíny.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAktuálny pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy B
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyKoniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH; prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.; prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyÚloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin; prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESc, FACC, MBA; prof. MUDr. Ivica Lazurová, DrSc., FRCP
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 2. 2020
PracoviskoI. interná klinika, UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAutoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, osteoartróza
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Pavol Horák, PhD.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22. 4. 2021
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13. 9. 2017
PracoviskoKlinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPrevencia kardiovaskulárnych chorôb čím skôr, tým lepšie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Josef Veselka, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19. 9. 2018
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. 9. 2016
Pracovisko1. interná klinika, LF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPleiotropné účinky statínov pri chorobách pečene
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 4. 12. 2017

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Eduard Veseliny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceDlhodobé výsledky liečby achalázie pažeráka metódou pneumatickej dilatácie
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrimárna biliárna cholangoitída – zriedkavá, ale dobre liečiteľná choroba
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM; doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.

Ukončené habilitačné konania#

MUDr. Štefan Tóth, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Štefan Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti diagnostiky a manažmentu dyslipidémií a jej aterosklerotických komplikácií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.; prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 19. 12. 2022
MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH#
Meno a priezviskoMUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 2. 2021
PracoviskoI. kardiologická klinika, UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceComparative terminology in Legal Translation (Komparatívna terminológia v právnom preklade)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC; prof. MUDr. Ján Murín, CSc.; doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 29. 11. 2021
MUDr. Miriam Kozárová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Miriam Kozárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 12. 2020
PracoviskoIV. interná klinika UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrediktívne genetické faktory a biomarkery v progresii aterosklerózy pri diabetes mellitus 2. typu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 25. 11. 2021
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 2. 2020
PracoviskoKlinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceProfesionálna astma a profesionálna rinitída vo vzájomných súvislostiach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.; doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 16. 12. 2020
MUDr. Martin Janičko, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Martin Janičko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2020
PracoviskoII. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti patogenézy a prognózy cirhózy pečene z klinického pohľadu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.; doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 23. 10. 2020
MUDr. Mária Rašiová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Mária Rašiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 11. 2019
PracoviskoIV. interná klinika UNLP UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceKlinické aspekty dilatačných a stenotizujúcich ochorení artérií a ich liečby
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.; doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.; prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 22. 6. 2020
MUDr. Pavol Joppa, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Pavol Joppa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 4. 2019
PracoviskoKlinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceMechanizmy rozvoja systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. 12. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 17. 12. 2019
MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 9. 2017
PracoviskoKlinika gerontológie a gerriatrie UPJŠ v Košiciach LF a LVN, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceInovatívne prístupy v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 3. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 18. 4. 2018
MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 2. 2017
PracoviskoKlinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceAktuálne trendy v problematike vírusových hepatitíd
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.; doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.; doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 7. 6. 2017
MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8. 2. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania6. 6. 2016
doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2015
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 11. 2010
doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2010
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 11. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#