Habilitačné a inauguračné konania

logo Filozofická fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: sociálna psychológia a psychológia práce

Priradenie k študijnému odboru/odborom: psychológiaOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: sociálna psychológia a psychológia práceRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna psychológia a psychológia práce je obsahovo vymedzený štúdiom, vysvetľovaním, ovplyvňovaním a prognostickým hodnotením psychiky, psychických procesov a stavov človeka, ako aj subhumánnych organizmov, najmä správania a prežívania človeka alebo skupiny ľudí s využitím relevantných psychologických metód, techník a postupov zodpovedajúcim súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej praxe, pričom sa opiera aj o poznatky príbuzných vied, a to filozofie, antropológie, biológie človeka, neurovedy, matematiky a pedagogiky.

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna psychológia a psychológia práce je obsahovo vymedzený psychologickými vednými disciplínami, ako sú kognitívna psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, metodológia psychologického výskumu, teória psychodiagnostiky a psychometrie, klinická a poradenská psychológia, psychológia práce a organizácie, ako aj pedagogická a školská psychológia.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 1. 2018
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma inauguračnej prednáškyStarostlivosť o seba v kontexte sebarozvoja a sebaregulácie ako psychologický fenomén
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.; prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.; prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 27. 3. 2019

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Mgr. Pavol Kačmár, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Pavol Kačmár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceSelected Correlates of Action Crisis During a Goal Pursuit (Vybrané koreláty krízy počas dosahovania cieľov)
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Peter Halama, PhD.; doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.; Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Ukončené habilitačné konania#

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceMultidimenzionálny self-koncept adolescentnej populácie a jeho zdroje
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.; doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.; prof. PhDr. Peter Macek, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 24. 6. 2021
doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Monika Hricová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 9. 2019
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceZdravotné ciele, úloha sebaregulácie a starostlivosti o seba
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 2. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.; doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 4. 3. 2020
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 1. 2018
PracoviskoKatedra sociálnych štúdií, FVS UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceInterkultúrne interakcie a kultúrne hodnoty vybrané aspekty problematiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14. 9. 2018 - 30. 4. 2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 6. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD.; doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 18. 11. 2019
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 1. 2019
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceŠtýly rozhodovania Teoretické ukotvenie a praktické aplikácie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 4. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; prof. PhDr. Peter Halama, PhD.; doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 23. 5. 2019
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 2. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Dátum skončenia konania23. 3. 2016
doc. Dr.n.hum. Ewa Wilczek-Rużyczka#
Meno a priezviskodoc. Dr.n.hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Dátum skončenia konania3. 10. 2012

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#